Поканете приятел

Получете 0 лв.!

Вече сме: 2731 Фена

И се увеличаваме!

Конкурс

  • 1

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Официалните правила са публично оповестени на интернет адрес www.shokceni.com и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на конкурса.

1. Награди

1.1 В резултат на конкурса ще бъдат излъчени трима (3) победители.

1.1.1 Първият победител, който ще получи трета награда, а именно Apple Ipod classic 160GB ще бъде изтеглен след достигане на 1111 души във фейсбук страницата на сайта, посредством томбола между всички абонирани email адреси. Условие за получаване на наградата, е разрешение за публикуване на снимка на победителя от негова страна с наградата на страницата във фейсбук и/или на самия сайт.

1.1.2 Вторият победител, който ще получи втора награда, а именно Apple Iphone 4 16GB ще бъде изтеглен след достигане на 5000 души във фейсбук страницата на сайта, посредством томбола между всички абонирани email адреси. Условие за получаване на наградата, е разрешение за публикуване на снимка на победителя от негова страна с наградата на страницата във фейсбук и/или на самия сайт.

1.1.3 Третият победител, който ще получи първата и голямата награда, а именно Apple Ipad 2 16GB ще бъде изтеглен след достигане на 8000 души във фейсбук страницата на сайта, посредством томбола между всички абонирани email адреси. Условие за получаване на наградата, е разрешение за публикуване на снимка на победителя от негова страна с наградата на страницата във фейсбук и/или на самия сайт.

1.2 Не се допуска размяна на обявените награди за пари или други изгоди. 1.3 При предаване на наградата се съставя приемо-предавателен протокол с името на победителя.

1.4 В случай, че победителят се откаже от наградата, тя ще бъде предоставена на друг участник, който ще бъде изтеглен допълнително.

2. Право на участие

2.1. Участието в конкурса не е обвързано с покупка на продукт и/или услуга от сайта.

2.2. До конкурса се допускат лица, които нямат отношения с организатора на конкурса, а именно "Валентина-Валентина Христова".

2.3 За да участват в конкурса, участниците трябва да предоставят доброволно съществуващ e-mail адрес, чрез който да бъде установен контакт с тях, в случай на изтеглянето му като печеливш.

2.4. До конкурса се допускат само участници, които са съгласни с общите условия за провеждане на конкурса.

3.Лични данни

3.1. Организаторът на конкурса, а именно "Валентина-Валентина Христова"не изисква, не събира и не обработва никакви лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

4. Отговорност

4.1. Организаторът на конкурсa няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени от участници, които не са сред изтеглените победители.

4.2. Прекратяване на конкурса – конкурсът ще приключи, при изтегляне на всички награди при посочените условия. Във връзка с извънредни обстоятелства организаторът на Конкурса има право едностранно да прекрати конкурса, като оповести това си решение, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесени загуби и/или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

4.3. С участието си в настоящия Конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимки или други данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани от Организатора.

4.4 Организаторът на конкурса си запазва правото да променя по всяко време продължителността на конкурса, или обявените критерии за теглене на печелившите, като има право да предупреди за това чрез публикуване на новите правила на страницата на конкурса и/или на друга страница на интернет сайта www.shokceni.com

5. Организатор

5.1 Организатор на конкурса е собственикът на интернет адреса www.shokceni.com, а именно "ЕТ Валентина-Валентина Христова"

6. Спорове

6.1 Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на конкурса и участниците в него се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.


Абонирайте се за офертите в град София!
За най-новите оферти и намаления